Sokolarstvo

Sokolar Vitold Ko??ir i njegov jastreb (harrsiov jastreb). Zagreb, 18.11.2022.